Општина Богданци                                                                                          

УРЕДУВАЊЕ НА ВЛЕЗ ВО БОГДАНЦИ И „ГЕГОВА РЕКА“

Согласно Програмата за уредување на градежно замјиште во општина Богданци за 2015 година, при крај е уредувањето на влезот во Богданци.

 Со средства од Буџетот на општината (4.065.105 денари) поставена е атмосферска канализација со должина од 712м, поставени се 14 ревизиони шахти и канализациони цевки ДН 400 со должина од 450м и ДН 800 со должина од 220м. Активностите ги изведуваше правното лице ЕУРО-ИНГ Гевгелија.

Преку годишната програма на Јавното претпријатие за државни патишта, со средства од Владата на Република Македонија изведено е и асфалтирање на влезот во Богданци (припрема, порамнителен и завршен слој) во должина од 712м. Изведувач на активностите е „Македонија Пат“.

Во соработка со ЈП „Комунална Чистота“ Богданци извршено е уредување и на „Гегова река“ во должина од 30м и ширина 5м. Исчистено е старото речно корито од наноси и ниско стеблести дрвја и направена е регулација на речното корито.

МЛАДИ УМЕТНИЦИ ОД ОПШТИНА БОГДАНЦИ НА „ПРАЗНИКОТ НА ПЛОДОРОДИЕТО“ ВО ЌУСТЕНДИЛ ЦРТАА НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ЕСЕНТА И ПЛОДНОСТА

Во рамки на проектот за прекугранична соработка помегу општина Богданци и општина Ќустендил “Отворена врата за културна размена – градење на заедничка европска иднина”, млади уметнициод општина Богданци во периодот од  02.10 до 04.10.2015 присуствуваа на фестивалот на плодноста, кој традиционално секоја година се оддржува во Ќустендил.

На настанот се црташе на теми поврзани со есента и плодностаа, а фотографиите ќе се изложат во новиот објект во Ќустендил „OBJECT“366 што се реконструираше во рамки на проектот.

„Празникот на плодноста“ ја крунисува есента во гр. Ќустендил и го покажува повторно како град –„Мајка на овоштарството“.

На настанот меѓу другото, можеа да се забележат убаво аранжирани катчиња со овошје и зеленчук, а во богатата уметничка програма организирана од Општина Ќустендил учествува ансамбли од Бугарија, Македонија и Србија.

 

 

Јавен повик за финансирање на културните активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Врз основа на член 41 став 1 точка 14 а во врска со член 16 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Богданци(„Службен гласник  на Општина Богданци“ бр.04/05, 04/11 и 04/15), Градоначалникот на Општина Богданци објавува:


Јавен повик за финансирање на културните активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Право на учество имаат здруженија на граѓани и други правни лица одобласта на културата кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

Здруженијата на граѓани и другите правни лица кои учествуваат на овој повик потребно е :
- да придонесат за збогатување на културниот живот во општината; 
- да ја реализираат утврдената програма за развој на културата;
- да придонесат за зачувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Богданци;
- да го поттикнат и афирмираат културното творештво  на младите уметници;
- да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;

-да обезбедат континуитет на традиционалните културно уметнички манифестации кои се од локален карактер;
- да не вршат политичко и верско организирање и дејствување.

Потребна документација која здруженијата награѓани и други правни лица одобласта на културататреба да ја достават:

- Пријава за аплицирање
- Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
- Годишна програма за работа за 2016 година;
- Извештај за потрошените средства добиени од ОпштинаБогданциза 2015година (да се достави најдоцна до 30 Јануари 2016 година);  

Рок и начин на доставување на пријавите 


Крајниот рок за поднесување на пријавите е 16.10.2015година (Петок) до 16 часот.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса:

Општина Богданци
Ул.„Маршал Тито“ Бр.62
1484,Богданци 
                                                                                                                                                                                                                           Градоначалник

                                                                                                                                                                                                                      на општина Богданци

                                                                                                                                                                                                                      Анастасија Олумчева

Јавен повик за финансирање на спортските активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Врз основа на член 41 став 1 точка 14 а во врска со член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Богданци(„Службен гласник на Општина Богданци“  бр.04/05, 04/11 и 04/15),Градоначалникот на Општина Богданци објавува:


Јавен повик за финансирање на спортските активности од Буџетот на општина Богданци за 2016 година

Како субјекти кои можат да конкурираат се спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Богданци.

Здруженијата на граѓани и другите правни лица кои учествуваат на овој повик  потребно е :
- да го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт; 
- да ја реализираат утврдената програма за развој на спортот;
- да ги усогласуваат и координираат програмските активности на здруженијата;
- да го организираат и спроведуваат системот на натпревари;
- да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;
- да се грижат за унапредување на младите категории;
- да не вршат политичко и верско организирање и дејствување.

Потребна документација која спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот треба да ја достават:

 

-Пријава за аплицирање 
-Документација од извршена регистрација на субјектот (Копија);
- Годишна програма за работа за 2016година;
- Извештај за потрошените средства добиени од Општина Богданциза 2015година (да се достави најдоцна до 30 Јануари 2016 година);  

 

Рок и начин на доставување на пријавите 
Крајниот рок за поднесување на пријавите е 16.10.2015година (Петок) до 16 часот.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во архивата на општина Богданци или преку пошта на адреса:


Општина Богданци
Ул.„Маршал Тито“ Бр.62
1484,Богданци                                                                                                                                                                                                                          Градоначалник

                                                                                                                                                                                                                                                на општина Богданци

                                                                                                                                                                                                                                               Анастасија Олумчева

УРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Согласно Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици за 2015 година во општина Богданци при крај е инфраструктурното уредување на значајни локални улици.

Завршено е со бетонирањето на крак од улицата „Страшо Пинџур“ - должина од 135м и ширина 3,8м, дел од улица „Мирче Ацев“ - должина од 35м и ширина 3м, крак од „Братство Единство“ – должина 175м, ширина 4м, ул.„Васил Главинов“ – должина 330м, ширина 4м и „Лештов Сокак“  - должина 300м и ширина 4м.

Во тек е уредувањето со бекатон со ивичњаци на ул.„Илинденска“ (Љокова Река) во должина од 250м и ширина 5,6м.

Во населено место Стојаково во наредниот период планирано е да се бетонира улицата покрај поштата во должина од 120м и ширина 6м и улицата позади црквата во должина од 100м и ширина 6м, додека во населено место Селемли планирано е асфалтирање на дел од главната улица во должина од 150м и ширина 6м.

Во населено место Ѓавото завршено е со бетонирање на споредна улица во должина од 30м и ширина 3м а се планира и асфалтирање на дел од главната улица во должина од 120м и ширина 5м.

За уредувањето на овие планирани улици во Буџетот на општина Богданци предвидени се средства во износ од 7.110,121денар а изведувач на активностите е правното лице „ЕУРО – ИНГ“ Гевгелија.

  

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
Број на гледања на артикли
262653

Посетители

298399
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
954
1465
3410
7715
298399

Server Time: 2015-10-07 15:40:03

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНКЕТА

ДАЛИ СТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД ОДДРЖУВАЊЕТО НА ЈАВНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ??

Временска прогноза

Cloudy

22°C

Cloudy

Humidity: 69%

Wind: 0 km/h

  • 7 Oct 2015

    Heavy Rain 21°C 16°C

  • 8 Oct 2015

    AM Light Rain 19°C 15°C

Joomla template by Joomlashine.com