Општина Богданци                                                                                          

ИЗВЕДЕНА ПРЕТСТАВАТА „СО ЉУБОВТА ШЕГУВАЊЕ НЕМА“

 

Публиката во малата сала на Дом на култура „Бранд Петрушев“ на 22.08.2015 (Сабота) со голем аплауз ја поздрави претставата „Со љубовта шегување нема“ во изведба на Битолскиот интимен театар, а во режија на Софија Ристевска.

Претставата, што се одигра во рамки на манифестацијата „Културно лето“, ја разработува тематиката за тоа како материјалните работи постепено се претвораат во нашиот Господ и за тоа колку љубовта денес е студена и површна. 

Претставата е работена по текст на фрацускиот автор Алфред де Мисе, кое дело потекнува од првата половина на 19-тиот век од епохата на романтизмот, но драмски е деконструиран и адаптиран на актуелните и современи текови за 21 век.

Пораката на оваа претстава е да се укаже на најнегативните импликации од капитализмот како што се: губењето на човечкиот идентитет и важноста на човечкото постоење, дехуманизацијата, губење на оригиналноста и солидарноста, на средната граѓанска класа и создавање на екстремно богати и екстремнo бедни луѓе.

Настанот беше во склоп на проектот „Топол Културен Бран  - 2015“ и истиот беше финансиран со заеднички средства на Министертсво за култура и општина Богданци.

 

СО ЉУБОВТА ШЕГУВАЊЕ НЕМА

ИНТИМЕН ТЕАТАР – Битола
СО ЉУБОВТА ШЕГУВАЊЕ НЕМА
по текстови од: Алфред Де Мисе и документарни материјали

датум на оддржување: 22.08.2015 (Сабота), 20.30 часот

место: Дом на Културата „Бранд Петрушев“ Богданци

режија: Софија Ристевска
играат: Здравко Стојмиров, Катерина Аневска и Стефанија Милевска
кореографија: Кире Миладиноски и Стефанија Милевска
костими: Модно студио Анастасија
дизајн на звук и избор на музика: Златко Кузевски
дизајн на светло: Игор Мицевски

„СО ЉУБОВТА ШЕГУВАЊЕ НЕМА“, е создадена врз идејата за денешниот неолиберализам, којшто го проголтува и уништува секој човечки напор за живеење надвор од матрицата на истиот. Во денешниот свет, конструиран само и единствено врз правилата на КАПИТАЛОТ, човекот за жал нема многу избор за алтернативи, освен да се потчини и да се постави во функција на парите. И кога капиталот е основниот параметар по којшто се конструира и структурира еден живот, тогаш доаѓаме до заклучокот дека всушност СО КАПИТАЛОТ ШЕГУВАЊЕ НЕМА, а дека ЉУБОВТА Е ПОСТУДЕНА ОД КАПИТАЛОТ. Точно за тоа зборува и нашата претстава. Денес може да се шегуваш со љубовта, но не и со капиталот. Не со финансиите на големите корпорации, затоашто најприфатливата особина на современиот човек е неговата потрошувачка и финансиска моќ. Љубовта оди на заден план, затоашто невлегува во концептот на капиталистичко - политичките односи што во моментов владеат во светот. Во општество на несолидарност и краен финансиски егоизам, нема место за љубов. Во нашата претстава, ги спротивставуваме љубовта и капиталот, ги ставаме во арена и ги анализираме резултатите од тој чин. Во свет на потрошувачко општество, љубовта којашто некогаш била основната жива и движечка сила за човекот, денес е константно поставувана на испит и секојдневно и масовно манипулирана. 
„СО ЉУБОВТА ШЕГУВАЊЕ НЕМА“, е повик за создавање на еден похуман, посолидарен и социјално рамноправен свет, кадешто индивидуата ќе има право на слобода и љубов, затоашто точно игнорирањето на овие две категории, може да не чини многу!
Софија Ристевска - режисер

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на чл. 2, став 1, точка 4, 6, 7, .8 и  9, чл. 21, чл. 22, чл.36, чл.50 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр.05/02), и чл.15, чл.16 точка 3, чл.17, чл.18, чл.25 точка 43 и 44, чл.41 точка 14 и чл.51 од Статутот на Општина Богданци („Сл.гласник на општина Богданци“ бр.04/05), Градоначалникот на Општина Богданци објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

За прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локален економски развој, заштита на животната средина, спорт,образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од Општина Богданци во согласност со стратешките и програмските документи на општината, финансирани од буџетот на Општина Богданци за 2015 година

 

Финансиските средства предвидени во буџетот на Општина Богданци за 2015година,ке се доделуваат еднократно по доставен и одобрен предлог проект на здруженија на граѓани и фондации.

 

Право на учество

 

Субјекти кои имаат право да конкурираат со свои предлог проекти се здруженијата на граѓани и фондации со седиште во Општина Богданци.

 

Основни критериуми

 

-          Корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;

-          Корисниците своите предлог проекти да ги реализираат на територијата на Општина Богданци;

-          Реализацијата на проектните активности да биде во согласност со Уставот и Законите во Република Македонија;

 

Посебни критериуми

 

-          Предлог проектите да кореспондираат со стратешките документи на Општина Богданци и да биде наведено во самиот предлог проект за која стратешка цел и документ се однесува;

-          Учеството во проектот со сопствени финансиски или нефинансиски средства со одреден % од вкупниот буџет на проектот  носи дополнителни бодови;

-          Доделените средства исклучиво да се користат за намената предвидена во предлог проектот во согласност со зададената временска рамка;

 

Времетраење

 

Предвидениот период за реализација на проектните активности ќе биде определен со секој јавен повик посебно,но не подоцна од 20 Декември во тековната година.

Продолжување на предвидениот период за реализација на проектните активности може да биде дозволено само во случај на поднесување на писмено барање, најдоцна еден месец пред истекот на 20 Декември, во тековната година, со соодветно образложение за оправданоста на истото.

 

Потребни документи за аплицирање:

 

-          Пополнет апликационен формулар/предлог проект (еден примерок во оригинал и една копија), кој може да се добие на веб страната на Општина Богданци-www.bogdanci.gov.mk

-          Копија од решението за упис во регистарот на здруженија и граѓани

-          Профил на правното лице со референтна листа на досегашни реализирани проекти

-          Годишна програма на активности за тековната година

-          Извештај за евентуално добиени средства од Општина Богданци за претходната година

-          Електронска верзија на апликациониот формулар / предлог проект во ЦД

-          Изјава дека со реализацијата на грантот тој нема да остварува профит и средствата нема да ги користи спротивно на уставот и Законите на Република Македонија, заверена кај нотар ( Важи само за апликантот на кој му е одобрен прелог проектот. Истата се доставува по добивање на одлуката за распределба на средствата).

 

Забелешка:

 

Доставената апликација / предлог проект задолжително треба да биде пополнета со печатни букви со кирилско писмо, потпишана од застапникот на правното лице и заверена со печат на Здружението на граѓани или фондацијата.

Општина Богданци го задржува правото на корегирање на буџетот на поднесениот предлог проект.

 

Рокови:

 

Проектната документација се доставува преку пошта(препорачано) или лично на адреса:

По пошта:

Општина Богданци,

Одделение за ЛЕР

Ул. „Маршал Тито“ бр.62,

1484 Богданци

Лично:

Во архива на Општина Богданци

Краен рок за поднесување на предлог проектната документација е 15 дена од објавувањето на јавниот повик, нагласено со датум и време во секој јавен повик посебно .

На пликот во горниот лев агол треба да стои “Не отварај“ а на долниот десен агол “За јавен повик за здруженија за граѓанибр.3/2015– Општина Богданци“.

 

Напомена: Непотполните апликации и апликациите кои се пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените апликации не се враќаат.

 

Подносителите на предлог проектните апликации, по јавниот повик, ке бидат известени во рок од 10 дена од денот на донесување на одлуката за распределба на средствата од буџетот на Општина Богданци за тековната година.

 

Лица за контакт:

•           Митко Влахов, Раководител на одделението за ЛЕР

•           Марјан Пеев, Помлад соработник за следење и подршка на ЛЕР

Општина Богданци

Одделение за локален економски развој

Тел.034/222-333 

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Формулар за аплицирање

Посебни услови

СООПШТЕНИЕ

Ги известуваме сите заинтересирани граѓани дека на ден 13.08.2015 г (Четврток), Министерството за земјоделство и Агенцијата за финансисиска поддршка на земјоделството и руралниот развој организираат отворен ден со граѓаните на општина Богданци.

Средбите ќе се оддржат во Богданци, со почеток во 19.00 часот во просториите на СОУ „БОГДАНЦИ“ и во Стојаково, со почеток во 21.00 часот во просториите на Месната Заедница.

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА КОМУНАЛЕН РЕД НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Врз основа на член 85 од Статутот  на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05, 04/11 и 04/15) Општина Богданци објавува

С О О П Ш Т Е Н И Е

Согласно член 12 став 2 од Законот за комуналните дејности („Службен весник на РМ“ бр. 95/12, 163/13, 42/14 и 44/15)  Советот на општината  донесува одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување кои се со цел подетално уредување на односите  во комуналните дејности.

Со одлуката особено се пропишува:

- уредувањето на населените места,

- начинот и обемот на користење на комуналните услуги.

- уредувањето, одржувањето, чистењето и користење на парковите, зоолошки градини, зелените и рекреативни површини и парк шумите во населените места,

- одржувањето и користењето на јавните површини во населените места,

- собирањето, транспортирањето и постапувањето со собраниот комунален отпад,

- отстранувањето на противправно поставени и оставени предмети,

- одржувањето на јавната чистота на јавните површини и на отворените простори пред јавни објекти и чистење на снегот,

- услови за чување на животни и домашни миленици во дворни места на колективни и индивидуални станбени објекти во населени места,

- начинот за одржување на чистота во дворни места, места на колективни и индивидуални станбени објекти во населени места,

- начинот на одржување и чистење на одводни отворени канали и изградба и одржување на септички јами и

- мерки за спроведување на одредбите од одлуката.

            Се известуваат сите граѓани на Општина Богданци кои се заинтересирани да достават предлози во однос на начинот на уредување на комуналните дејности наведени погоре, а се во согласност со позитивните законски прописи.

            Доставените предлози ќе бидат земени во предвид при изработка на Одлуката за комунален ред на Општина Богданци.

         Предлозите може да се достават на следната адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   или да се достават во просториите на Општина Богданци секој работен ден од 08 до 16 часот, најдоцна до 31 август 2015 година.

 

  

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
Број на гледања на артикли
241055

Посетители

256023
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
112
1419
4452
30397
256023

Server Time: 2015-08-28 07:13:10

 

video/mp4

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета

ДАЛИ СТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД ОДРЖУВАЊЕТО НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ?

Да - 50%
Не - 33.3%
Делумно - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 11 Јун 2015 - 15:25

Временска прогноза

Sunny

21°C

Sunny

Humidity: 83%

Wind: 0 km/h

  • 28 Aug 2015

    Sunny 34°C 19°C

  • 29 Aug 2015

    Sunny 34°C 20°C

Joomla template by Joomlashine.com