Општина Богданци                                                                                          

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМАТА ЗА ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА 2014

      Активностите во рамки на проектот Промовирање на оддржливи вработувања 3 и поддршка на владата во спроведување на оперативниот план за активни мерки на пазарот на трудот за 2014, спроведуван во соработка со МТСП, АВРМ и УНДП во кој општина Богданци учествуваше со партнер институцијата ЈП Комунална чистота Богданци а и беа одобрени три вработувања на социјално ранливи тешко вработливи категотии на грагани се успешно имплементирани при што и  периодот за спроведување на програмата општинско корисна работа 2014 е во завршна фаза. По завршувањето на оваа програма за општинско корисна работа (Обезбедување на континуитет во услугите за руралните заедници и промоција на развојот на општината преку грижа за животната средина на локалитетот Паљурци) во најава е продолжување на програмата и во 2015 година при што општина Богданци изразува спремност и во иднина да соработува и учествува во вака добро организирани и водени проекти.

               

 
 
 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗГРАДБА НА ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР ВО БОГДАНЦИ

Милиеуконтакт Македонија во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени објави повик за доставување на понуди за изградба на дополнителен резервоар во Богданци.

ОГЛАС За вработување на Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор во рамките на проектот - Формирање на Бизнис Центар

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Пречистен текст ''Сл. Весник на РМ'' бр.145/2014), член 7 став 1 алинеја 4 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а согласно Проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион" потпишан помеѓу Центарот за развој на ЈИПР и УНДП бр.08-599/1 од 13.11.2014 год. и Одлуката за вработување од 05.12.2014 година, Раководителот на Центарот, објавува

ОГЛАС
За вработување на Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор во рамките на проектот - 1 извршител на определено време

Покрај општите услови за вработување предвидени со Законот за работни односи (да е државјанин на Р.Македонија, да е полнолетен, да не му е изречена казна - забрана за вршење на професија, должност или дејност) кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
- VII / 1 степен – факултет од областа на општествени или природни и технички науки
- Работно искуство од 3 години
- Активно познавање на англиски јазик
- Познавање на работа со компјутери
- Познавања од регионалниот развој и системот на локалната самоуправа
- Познавање на позитивните законски прописи, подзаконските акти и Владините регулативи релевантни за планирање, имплементација и евалуација на Програми за развој и поддршка на приватниот сектор
- Искуство во подготовка, раководење и имплементација на проекти
- Комуникативност, аналитичност, креативност.

Работникот ќе работи на спроведување на проектните активности на Проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион".
Огласот е отворен 8 (осум) дена од денот на објавувањето, вклучувајќи го и денот на објавувањето (12.12.2014 година, петок до 16 часот)
Работодавачот ќе изврши избор во рок од 21 работен ден по истекот на рокот за пријавување.
Заинтересираните кандидати да достават документи со кои ќе докажат дека ги исполнуваат условите наведени во огласот заедно со Мотивационо писмо за работа и CV во Европски формат.

Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:00 до 16:00; Работни денови: од понеделник до петок
Пријавите за вработување со потребните документи да се достават до: Центар за развој на Југосточниот плански регион - Струмица, ул.„ Боро Џони" бр.10, 2400 Струмица, лице за контакт: Жулиета Ѓуркова тел: 034/340-139.

ОПШТИНА БОГДАНЦИ ДЕЛ ОД АКЦИЈАТА ДЕН НА ДРВОТО – ЗАСАДИ ЈА СВОЈАТА ИДНИНА

И во општина Богданциуспешно беше спроведена акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина“, еколошка акција која се спроведува низ цела Македонија.

Се пошумуваше на м.в. „Паљурци“, а пошумувањето се изврши на површина од околу 2 ха со 3000 садници на чемпрес, јасен, јавор и багреми, како и декоративни палми одгледувани од сопствен расадник на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци.

Во акцијата беа вклучени ученици, наставници, вработените во општинската администрација, вработенитево ЈП „Комунална Чистота“ Богданци и заинтересирани граѓани, за што бешеобезбеден автобуски превоз од автобуската астаницадо местото на пошумување.

Локацијата каде што се пошумуваше беше посетена и од страна на Министерот за одбрана на Р.Македонија, г-ин Зоран Јолевски.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКЦИЈАТА ДЕН НА ДРВОТО

Почитувани,

По повод акцијата „Ден на дрвото-есен 2014“ , Ве известувамeдека истата  ќе се одржи на 03.12.2014 год. (среда) со почеток во 09.00 часот. Локација за пошумување - мв „Паљурци“.

Поаѓање на автобусот од автобуска станица во Богданци во 09.00 часот.

  

      

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временска прогноза

Clear

9°C

Clear

Humidity: 66%

Wind: 14.48 km/h

  • 20 Dec 2014

    Mostly Clear 11°C 6°C

  • 21 Dec 2014

    Partly Cloudy 12°C 2°C

Joomla template by Joomlashine.com