Општина Богданци                                                                                          

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ КОИ РАБОТАТ КАКО ТАКСИ ВОЗАЧИ ВО ПРАВНИ ЛИЦА ЛИЦЕНЦИРАНИ ОД ОПШТИНА БОГДАНЦИ ЗА ОВАА ДЕЈНОСТ, ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА МЕГУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА АНГЛИС

Според измената и дополнувањето на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ со бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13 и 187/13), каде се менува членот 8 став 1 точка 4, потребно е такси возачите да поседуваат меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 или А2 според Заедничката европска референтна рамка за јазици(CEFR) на Советот на Европа.

Поради тоа Општина Богданци со цел да им помогне на такси возачите ќе организира посетување на обука за полагање на испитот за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1, за кандидатите кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Општина Богданци за оваа дејност, при што трошоците за оваа обука ќе ги сноси Општина Богданци.

            1.1.Предмет на јавниот повик е пријавување на заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Општина Богданци за оваа дејност, за посетување на обука за полагање на испит за добивање на мегународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR) на Советот на Европа.

            1.2.Обуката за полагање на испит за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик опфака посетување на предавање кое ке го вршат професори по англиски јазик.

                  1.3.Обуката ќе содржи 80 часови односно 40 блок часови, за ниво А1

                1.4.За заинтересираните пријавени кандидати во дадениот рок со овој Јавен повик, трошоците за обука ќе бидат преземени од страна на Општина Богданци.

2.ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

            Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Општина Богданци за оваа дејност, кои ги исполнуваат следниве услови:

            -лицата да не бидат постари од 62 години

            -да се вработени како такси возачи.

3.НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА

          3.1.Заинтересираните кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Општина Богданци за оваа дејност, за посетување на обуката за полагање на испитот за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик поднесуваат пријава до Архивата на општина Богданци.

            3.2.Кон пријавата се доставува следнава документација:

            -копија од лична карта

            -копија од М1/М2 образец за лицето што се пријавува.

4.РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

            4.1.Пријавите можат да се достават во рок од осум (8) дена од денот на објавувањето на огласот.

        4.2.Пријавите се доставуваат директно во Архивата на општина Богданци, со седиште на ул.„Маршал Тито“ бр.62 Богданци.

5.НАПОМЕНА:

            -Со обука ке се отпочне во наредните месеци при што сите пријавени кандидати поединечно ќе бидат известени.

         -Кандидатите кои нема да се пријават на Јавниот повик до рокот предвиден за пријавување, немаат право да ја посетуваат обуката организирана од страна на општина Богданци односно подготовките за испитот ќе бидат на нивни трошок.

 

 

Јавен повик

Врз основа на чл. 2, став 1, точка 4, 6, 7, .8 и  9, чл. 21, чл. 22, чл.36, чл.50 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр.05/02), и чл.15, чл.16 точка 3, чл.17, чл.18, чл.25 точка 43 и 44, чл.41 точка 14 и чл.51 од Статутот на Општина Богданци („Сл.гласник на општина Богданци“ бр.04/05), Градоначалникот на Општина Богданци објавува
 
ЈАВЕН ПОВИК
 
За прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локален економски развој, заштита на животната средина, спорт,образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од Општина Богданци во согласност со стратешките и програмските документи на општината, финансирани од буџетот на Општина Богданци за 2014 година
 
Финансиските средства предвидени во буџетот на Општина Богданци за 2014 година, ке се доделуваат еднократно по доставен и одобрен предлог проект на здруженија на граѓани и фондации.
 
Право на учество
 
Субјекти кои имаат право да конкурираат со свои предлог проекти се здруженијата на граѓани и фондации со седиште во Општина Богданци.
 
Основни критериуми
 
- Корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;
- Корисниците своите предлог проекти да ги реализираат на територијата на Општина Богданци;
- Реализацијата на проектните активности да биде во согласност со Уставот и Законите во Република Македонија;
 
Посебни критериуми 
 
- Предлог проектите да кореспондираат со стратешките документи на Општина Богданци и да биде наведено во самиот предлог проект за која стратешка цел и документ се однесува;
- Учеството во проектот со сопствени финансиски или нефинансиски средства со одреден % од вкупниот буџет на проектот  носи дополнителни бодови;
- Доделените средства исклучиво да се користат за намената предвидена во предлог проектот во согласност со зададената временска рамка;
 
Времетраење
 
Предвидениот период за реализација на проектните активности ќе биде определен со секој јавен повик посебно, но не подоцна од 20 Декември 2014 година. 
Продолжување на предвидениот период за реализација на проектните активности може да биде дозволено само во случај на поднесување на писмено барање, најдоцна еден месец пред истекот на 20 Декември, со соодветно образложение за оправданоста на истото. 
 
Потребни документи за аплицирање:
 
- Пополнет апликационен формулар/предлог проект (еден примерок во оригинал и една копија), кој може да се добие на веб страната на Општина Богданци - www.bogdanci.gov.mk
- Копија од решението за упис во регистарот на здруженија и граѓани
- Профил на правното лице со референтна листа на досегашни реализирани проекти
- Годишна програма на активности за 2014 година
- Извештај за евентуално добиени средства од Општина Богданци за 2013 година
- Електронска верзија на апликациониот формулар / предлог проект во ЦД 
- Изјава дека со реализацијата на грантот тој нема да остварува профит и средствата нема да ги користи спротивно на уставот и Законите на Република Македонија, заверена кај нотар.
 
Забелешка:
 
Доставената апликација / предлог проект задолжително треба да биде пополнета со печатни букви со кирилско писмо, потпишана од застапникот на правното лице и заверена со печат на Здружението на граѓани или фондацијата. 
Општина Богданци го задржува правото на корегирање на буџетот на поднесениот предлог проект.
 
Рокови:
 
Проектната документација се доставува преку пошта(препорачано) или лично на адреса:
По пошта:
Општина Богданци,
 Одделение за ЛЕР
 Ул. „Маршал Тито“ бр.62,
1484 Богданци
Лично:
Во архива на Општина Богданци
Краен рок за поднесување на предлог проектната документација е 15 дена од објавувањето на јавниот повик, нагласено со датум и време во секој јавен повик посебно . 
На пликот во горниот лев агол треба да стои “Не отварај“,а на долниот десен агол “За јавен повик за здруженија на граѓани бр.3/2014– Општина Богданци“.
 
Напомена: Непотполните апликации и апликациите кои се пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените апликации не се враќаат. 
 
Подносителите на предлог проектните апликации, по јавниот повик, ке бидат известени во рок од 10 дена од денот на донесување на одлуката за распределба на средствата од буџетот на Општина Богданци за 2014 година. 
 
Лица за контакт:
Митко Влахов, Раководител на одделението за ЛЕР
Марјан Пеев, Помлад соработник за следење и подршка на ЛЕР
Општина Богданци
Одделение за локален економски развој
Тел. 034/222-333  
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ВТОРИОТ ЈАВЕН ПОВИК

Во врска со објавениот Јавен повик бр.02/2014 за прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локалниот економски развој, заштита на животната средина, спорт, образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од општина Богданци, Ве известуваме дека истиот е поништен, од причини што поднесените апликации не ги исполнуваат условите за квалификација согласно оперативните насоки и условите во објавениот Јавен повик.

Истиот ќе биде дополнително објавен по објавувањето на третиот јавен повик.

ОПШТИНА БОГДАНЦИ ЗАПОЧНА СО ДОСТАВА НА ОПОМЕНИ ЗА НЕПЛАТЕНИ ДОЛГОВИ ПО ОСНОВ НА ДАНОК НА ИМОТ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ

Се известуваат сите даночни обврзници (физички и правни лица) на територијата на општина Богданци дека во тек е достава на опомени за неплатени долгови по основ на данок на имот и комунални такси.

Наведениот долг, даночните обврзници се должни да го платат во рок од 8 дена од приемот на Опомената, во спротивно,согласно одредбите од Законот за даноци на имот ќе се пристапи кон присилна наплата.

За дополнителни информации, граѓаните можат да се обратат во општина Богданци, Одделение за финансиски прашања, или на телефонскиот број 034/222-335.

Апелираме за исполнување на Вашите законски обврски, бидејќи со Вашата совесност придонесувате за изградба на нова инфраструктура и развој на  општина Богданци.

 

ОБЈАВА ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

   ОПШТИНА БОГДАНЦИ

ОБЈАВА број 2

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавањево Општина Богданци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:             

1. Урбанистички план вон населено место за изградба на Верски објект-Католичка црква –Апостолски егзархат во Македонија со хотелско –угостителски комплекс, донесено со Одлука на Совет на општина Богданци број 07-2300/4 од 12.11.2012 година, со намена за изградба Б5-Хотелски комплекси со компатибилникласи на намена Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, В2, В3 и Д3, согласно Табеларен преглед бр.1 во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на  катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина и катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност и депозит за учество на јавно наддавање;

2.Урбанистички план вон населено место за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција, донесено со Одлука на Совет на општина Богданци број 07-1244/2, од 06.06.2012 година, со намена за изградба Г4 - откупно дистрибутивни центри со компатибилни класа на намена Б2-големи трговски единици, согласно Табеларен преглед бр.2 во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на  катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина и катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост и коефициент на искористеност и депозит за учество на јавно наддавање;

Табеларен преглед бр.1

Број на аукција

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела

(КО Богданци вон. гр.)

Максимална висина до венец (м) и катност

Површина на градежна парцела (м2)

Површина за градење (м2)

Бруто развиена површина (м2)

Процент на изграденост и коефициент на искористеност

Депозит за учество на јавно наддавање (денари)

2/2014-1

ГП бр.1

2797/7

15

5470

3710

10940

50% / 2

80.956,00

 

 

Табеларен преглед бр.2

Број на аукција

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела

(КО Богданци вон. гр.)

Максимална висина до венец (м) и катност

Површина на градежна парцела (м2)

Површина за градење (м2)

Бруто развиена површина (м2)

Процент на изграденост и коефициент на искористеност

Депозит за учество на јавно наддавање (денари)

2/2014-2

ГП бр.3

6611/16

15

4188

2650

7950

63% / 1,9

25.547,00

 

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

1.Физички лица: државјани на Република Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

2.Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен  регистер на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање (во електронска форма, за секоја градежна парцела поединечно, во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на пријавата, за секоја градежна парцела),  комплетирана со следните докази:

1.      Пријава од подносителот, во која се наведени податоци за подносителот на пријавата;

2.      Доказ за платен депозит во оригинал (да се наведе број на огласи број на градежна парцелаво цел на дознака);

3.      За физичките лица уверение за државјанство;

4.      За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар;

5.      e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање,(за подносителите на пријави кои ќе достават погрешна е-маил адреса, Општина Богданци нема обврска да прима и врши корекции на истата)

6.      Фотокопија од лична трансакциона сметка

 

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.

Подносителите на пријави потребно е да достават во пријавата за учество на јавно наддавање и фотокопија од лична трансакциона сметка на која ќе може да им биде вратен депозитот за учество на јавно наддавање.

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежнaтапарцелaнаведенaво Табеларниот преглед  1  изнесува 148,00денари од метар квадратен. (поради тоа штона една градежна парцела со урбанистички план или урбанистичко планска документација се предвидени две или повеќе намени компатибилни со основната намена утврдена со урбанистички план или урбанистичко планска документација, почетната цена по м2 за отуѓување на градежно земјиште предмет на оваа објава е формирана така што во крајната цена по метар квадратен, основната намена се пресметува во износ од 70%, а компатибилната намена изнесува 30% од цената за отуѓување при што при формирање на цената на компатибилната намена, во предвид се зема највисоката цена за компатибилната намена).

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежнaтапарцелaнаведенaво Табеларниот преглед  2  изнесува 61,00 денар од метар квадратен.

ДЕПОЗИТ

         1.Депозитот  за учество на електронското јавно наддавање за секоја градежна парцела е утврден согласно Табеларните прегледи даден во оваа објава.

          2.Депозитот се уплатува вирмански или преку пошта на Буџет наРепублика Македонија, Народна Банка на Република Македонија, трансакциска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник 130010025669613, Приходна шифра и програма 733111-10 , со назнака “депозит за јавно наддавање за оттуѓување на градежно земјиште” (да се наведе број на огласи број на градежна парцелаво цел на дознака);

      3. Депозитот се враќа во целост на подносителите на пријавите за јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање, освен на понудувачот кој понудил најповолна цена на кого по уплатата на вкупната цена постигната на јавното наддавање му се враќа уплатениот депозит намален за трошоци на постапката во износ од 10%  од депонираните средства.

РОКОВИ

Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 09.09.2014 година електронски на следната интернет адреса:www.gradezno-zemjiste.mk.

Јавното наддавање ќе се оддржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

Јавното наддавање заГП 1 ќе започне на 12.09.2014година, во 10:00 часоти истото ќе трае 30 (триесет) минути.

Јавното наддавање заГП 3 ќе започне на 12.09.2014година, во 10:30 часоти истото ќе трае 30 (триесет) минути.

ПОСТАПКА

1.Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од три дена од денот на поднесувањето на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и шифра за учество на електронското јавно наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

2.На денот на одржување на електронското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернетстраната со корисничкото име и шифрата која ја добиле на e-mailадресата, доставена во прилог на пријавата за учество на  јавното наддавање.

3.Електронското јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за секоја градежна парцела посебно.

4.Електронското јавното наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на општина Богданци со Решение бр.08-1321/1 од30.06.2011година.

5.Електронското јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

6.Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од 10,оо денари.

7.Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава, при што доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

8.Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.

9.Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

10.Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од денот на завршување на постапката за јавно наддавање да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и до Комисијата да достави доказ за извршена уплата и целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање (во оригинал или копија заверена од нотар).

11.Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средства во утврдениот рок и не ја достави целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување и депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени, а истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.

12.По извршената уплата во утврдениот рок и доставување на целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, Градоначалникот на Општина Богданци склучува договор со најповолниот понудувач за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Македонија. Со договорот најповолниот понудувач (купувачот) се обврзува во рок од 30 дена од потпишувањето на истиот да го достави кај нотар заради солемнизација и во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот да обезбеди одобрение за градба на предвидените објекти согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено, за градежни парцели со површина до 5.000 м2, односно во рок од 12 месеци  од извршената солемнизација на договоротза градежни парцели со површина над 5.000 м2 , и да ги изгради објектите согласно урбанистичкиот план по кој земјиштето е отуѓено, во рок не подолг од  10 години од денот на правосилност на одобрението за градење, во спротивно , доколку купувачот не извади одобрение за градење во предвиден рок , односно  доколку објектите не се изградат во определниот рок по вина на купувачот,истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3% од  вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од  вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истек на рокот.

13.Најповолниот понудувач се обврзува да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот договор за оттуѓување на градежното земјиште.

14.Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.

15.Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.

16.Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот со решение Комисијата е должна да одлучи во рок од пет дена од приемот на истиот.

17. Против решението донесено од страна на комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

  

      

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временска прогноза

Partly Cloudy

26°C

Partly Cloudy

Humidity: 53%

Wind: 0 km/h

  • 29 Aug 2014

    Mostly Clear 29°C 20°C

  • 30 Aug 2014

    Mostly Sunny 31°C 19°C

Joomla template by Joomlashine.com