Општина Богданци                                                                                          

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ДИСКУСИЈА

Согласно Заклучокот донесен од страна на Советот на општина Богданци под број 07 -2687/2 од 12.12.2014 година,Нацрт – Статутарната Одлука за дополнување на Статутот на општина Богданци се става на јавна дискусија.  Истата се однесува на дополнување на Статутот со ново тело, и тоа Локален Младински Совет.

За таа цел, се организира јавна дискусија од страна на Комисијата за статут и прописи при Советот на општина Богданци и тоа по следниот распоред:

·        Во просториите на подрачното ОУ „Кирил и Методиј“ во с.Селемли, на ден 23.01.2015 со почеток во 11:30 часот;

·        Во просториите на Месната Заедница Стојаково, на ден 23.01.2015 година,со почеток во 12:30 часот;

·        Во просториите на подрачното ОУ „ Петар Мусев“ во с.Ѓавото, на ден 26.01.2015 година со почеток во 13:00 часоти

·        Во салата на Советот на општина Богданци на ден 26.01.2015 година со почеток во 14:30 часот.

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани, а особено младите жители на нашата општина, да присуствуваат на јавната дискусија на која ќе можат да достават предлози, мислења и забелешки по Нацт – Статутарната Одлука.

 

Информација од состанок на тема „ Иницијатива за формирање заеднички ЛАГ “ одржан на ден 08.01.2015 год.

Состанокот  започна во 12.00 часот на кој присутни беа: Митко Влахов и Марјан Пеев, од општина Богданци, Славица Тајтаева, од општина Валандово и Ристо Атанасовски, од општина Гевгелија.

Преставникот на општина Дојран, Андреј Ангеловски не присуствуваше на состанокот при претходна уредна најава за отсуство.

Состанокот се оддржа врз основа на претходна иницијатива од страна на одделението за ЛЕР, општина Богданци, со цел позиционирање на нашите четири општини во врска со воведувањето на LEADERпристапот во Република Македонија.

Сите присутни се запознаени со овој процес, кој го чуствуваме како шанса за дополнително привлекување на средства од ЕУ фондовите низ ова нова мерка. Сметаме дека во овој „ подготвителен период “треба да го искористиме за да создадеме услови да се вклучиме во подготовките за успешен настап пред надлежното Министерство во напорите за регистрација и акредитација на ЛАГ од територијата на нашите општини.

Уште повеќе бидејќи имаме информации за напреднати фази на подготовка кај други микрорегиони.

Од тие причини сите присутни се согласивме да ги известиме Градоначалниците да договорат заеднички состанок на оваа тема каде пред нив ќе ја презентираме LEADERпрограмата врз основа на што, по добиените информации, Градоначалниците ќе можат да преземат  соодветни чекори.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно член 29 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12 и 188/13) обврзникот на данокот на имот е должен да поднесе даночна пријава до 31 Јануари во годината за која се врши утврдување на данокот.

Обврзникот на данокот на имот кој поднел даночна пријава нема обврска за истиот имот да поднесе нова пријава, доколку нема промени на податоците содржани во претходно поднесената даночна пријава, а кои се од влијание за висината на даночната обврска.

Но, за имотот што го стекнува или почнува да го користи во текот на годината или ако по некоја друга основа настанува даночна обврска, обврзникот е должен да поднесе даночна пријава во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на имотот, или од отпочнувањето на користењето на имотот, односно од настанувањето на даночната обврска.

Пријаватасе поднесува до општинската администрацијакаде што се наоѓа имотот.

СООПШТЕНИЕ ЗА ОБЈАВЕН ЈАВЕН ПОВИК ОД СТРАНА НА АФПЗРР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како надлежна институција објави Јавен повик бр.08/2014 со кој ги повикува сите заинтересирани правни лица од Р.Македонија да достават барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за следните мерки:

Мерка 1, Подмерка 1.4 – Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи

Крајниот рок за поднесување на барањата е 15 Јануари 2015 година.

Целиот јавен повик може да го превземете од овој линк.

АПЕЛ ЗА УЧЕСТВО ВО ОБНОВАТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦРКВА СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ВО БОГДАНЦИ

Почитувани,

Доколку би сакале да помогнете, односно да учествувате во обновата на Градската парохиска срква „Св.Атанасиј Велики“ во Богданци во која на ден 26.12.2014 година изби пожар, при што изгоре кровната конструкција и поголемиот дел од внатрешноста на самата црква, истото можете да го сторите на жиро сметката на МПЦ – Повардарска Православна епархија во НЛБ Тутунска банка бр: 210040688821710, со цел на дознака: за обнова на црквата „Св.Атанасиј Велики“ во Богданци, или да се обратите за информации на телефон 043/221-231 во седиштето на МПЦ ППЕ на ул.„Ѓоре Органџиев“ бб – Велес, а исто така може и да го контактирате старешината на црквата – свештеник Димче Ставревски на телефон 078/200-258. 

  

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временска прогноза

Light Rain

7°C

Light Rain

Humidity: 93%

Wind: 0 km/h

  • 26 Jan 2015

    Rain 8°C 6°C

  • 27 Jan 2015

    AM Light Rain 10°C 4°C

Joomla template by Joomlashine.com