Општина Богданци                                                                                          

Одделение за човечки ресурси, правни и општи работи

Oдделение за човечки ресурси, правни и општи работи

Одделението за човечки ресурси, правни и општи работи ги врши работите што се однесуваат на:

-          принципот на постојано усовршување на јавната администрација;

-          обезбедува координација на управување со процеси и човечки ресурси, стручно усовршување, едукација, тренинг-обука на вработените во општинската администарција;

-          координација на процесот на оценување на државните службеници;

-          подготвување на одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измените и дополнувања на овие акти;

-          спроведување на политиката за управување со човечки ресурси во органот;

-          подготовка на Годишен план за вработување во институцијата;

-          вработување и мобилност во државната служба;

-          работни односи;

-          остварување соработка со Министерството за информатичко општество и администарција и Агенцијата за администрација;

-          подготвување на актите на Советот и Градоначалникот;

-          подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите  постојани и повремени комисии;

-          подготвување на постапка за решавање во управни спорови;

-          приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен;

-          примената на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавнитенабавки;

-          подготвување на седници на привремените комисии што ги формира Градоначалникот на општината;

-          културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштитата на децата, образованието, здравствената заштита согласно Законот за локалната самоуправа;

-          ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;          

-          канцелариско и архивско работење;

-          заштита и одржување на  зградата на органите на општината и другиот имот;

-          подготвување и издавање на службен гласник на Општина Богданци;

-          други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.

 

 

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Број на гледања на артикли
1128008

Посетители

1776387
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
79
1846
7923
38329
1776387

Server Time: 2018-09-22 01:04:03
Joomla template by Joomlashine.com